Adatvédelmi nyilatkozat

Adatkezelési Nyilatkozat és Tájékoztató

Jelen nyilatkozat a www.hitelbiztos.hu weboldalon önkéntesen megadott személyes adatok védelmére jött létre. Ön adatainak megadásával hozzájárul, hogy Fábri Tibor egyéni vállalkozó (továbbiakban: Adatkezelő) részére és a 3. pontban megjelölt jogszabályok által előírt személyes adataim kezeléséhez, az alábbi feltételekkel. Az adatszolgáltatás önkéntes.

1. Adatkezelő: Az adatkezelő az az egyéb szervezet, amely a személyes adatok hasznosításának céljait és eszközeit önállóan, vagy másokkal együtt meghatározza. A jelenlegi nyilatkozat, egyben tájékoztató kapcsán adatkezelő, Fábri Tibor egyéni vállalkozó (címe: 4251 Hajdúsámson-Martinka, Fagyöngy utca 29., Adószám: 66712516-1-29; e-mail cím: fabri.tibor@hitelbiztos.hu, fabritibor@gmail.com) ("Adatkezelő").

A jelen tájékoztató az Adatkezelő által végzett, jogszabályon alapuló adatkezelésekkel kapcsolatos tevékenységre vonatkozik. A jelen tájékoztató szempontjából személyes adat azonosított vagy azonosítható természetes személyre (az "Érintett") vonatkozó bármely információ. Azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító (például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező) alapján azonosítható. Az Adatkezelő által kezelt adatok személyes adatok.

Adatkezelő vállalja, hogy csak olyan informatikai rendszert alkalmaz, amelynek adatvédelmi szabályzatai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek, és így biztosítják az Érintett személyes adatainak védelmét.

Az Adatkezelő gondoskodik továbbá arról, hogy a visszaélések megelőzése érdekében az elektronikus úton folytatott bejövő és kimenő kommunikációt megfelelően ellenőrizze. Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

További adatkezelési jogcímek is megvalósulnak:

  • az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges
  • az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges

2. Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

3. Adatkezelés jogalapja: Elsősorban az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény ("Info tv.") 5.§ (1) a) és b) pontjai alapján, továbbá 2018. május 25. napjától pedig az Európa Parlament és Tanács (EU) 2016/679 rendelete ("GDPR") 6. cikk (1) bekezdése alapján, valamint a 2016. évi CXXX. törvény II. fejezet 7. § 3. pontja alapján.

4. Személyes adatok tárolásának időtartama: Az adatkezelési nyilatkozatban megadott adatok tekintetében visszavonásig érvényesek.

5. Adatbiztonság: Az Érintett személyes adatainak védelmére az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó jogosultsági szintek megadásával korlátozza.

Adatkezelő vállalja, hogy csak olyan informatikai rendszert alkalmaz, amelynek adatvédelmi szabályzatai a hatályos jogszabályoknak megfelelnek, és így biztosítják az Érintett személyes adatainak védelmét.

Az Adatkezelő, illetve az Adatfeldolgozó a személyes adatokat bizalmas adatként minősíti és kezeli.

6. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok és jogorvoslati lehetőségek: Az érintett személy kérelmezheti az adatkezelőnél az alábbiakat:

  • tájékoztatását személyes adatai kezeléséről,
  • személyes adatainak helyesbítését,
  • személyes adatainak - a kötelező adatkezelés kivételével - törlését vagy korlátozását,
  • joga van az adathordozhatósághoz,
  • tiltakozhat személyes adatai kezelése ellen.

Az Adatkezelő a hatályos jogszabályoknak megfelelően és az abban meghatározott időtartamon belül tájékoztatja az Érintettet. Az Érintett a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (https://naih.hu; 1530 Budapest, Pf.: 5.;
telefon: +36-1-391 1400; fax: +36-1-391-1410; e-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu) vizsgálatot

kezdeményezhet arra hivatkozással, hogy a személyes adatok kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be, vagy annak közvetlen veszélye fennáll. Az Érintett személyiségi jogai megsértése esetén bírósághoz fordulhat. Bírósághoz fordulás esetén az Érintett a pert a lakóhelye, vagy tartózkodási helye szerinti törvényszék előtt indítja meg.

Valamely eljárás kezdeményezése előtt célszerű az Adatkezelőnek elküldeni a panaszt. Az Adatkezelő az Érintett tájékoztatással kapcsolatos kérése, illetve adatkezeléssel kapcsolatos tiltakozása és panasza esetén indokolatlan késedelem nélkül, a mindenkori jogszabályokban által előírt időn belül nyújt tájékoztatást az érintett személy részére.

Szükség esetén, figyelembe véve a kérelem összetettségét és a kérelmek számát, ez a határidő a jogszabályban írtak szerint meghosszabbítható. Ha az érintett elektronikus úton nyújtotta be a kérelmet, a tájékoztatást lehetőség szerint elektronikus úton kell megadni, kivéve, ha az érintett azt másként kéri. Ha az Adatkezelő nem tesz intézkedéseket az Érintett kérelme nyomán, késedelem nélkül, de legkésőbb a jogszabályban meghatározott határidőben tájékoztatja az Érintettet az intézkedés elmaradásának okairól, valamint arról, hogy az Érintett panaszt nyújthat be a fent megjelölt hatóságnál, és élhet bírósági jogorvoslati jogával.

Ön hozzájárul, hogy az Adatkezelő az Ön részére postai úton levelet, elektronikus úton e-mailt küldjön, továbbá az Ön által megadott telefonszámon megkeresse. Ezen hozzájáruló nyilatkozat nem vonatkozik a kezelt adatok harmadik személy részére történő átadására, ez a törvényben írt kivételekkel kizárólag az előzetes hozzájárulásommal történhet. Jelen hozzájáruló nyilatkozat bármikor korlátozás, feltétel és indokolás nélkül visszavonható.